Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Savencia Fromage & Dairy Czech Republic a.s. a Savencia Fromage & Dairy SK a.s. zpracovávají osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dále v souladu s našimi právními předpisy a zásadami.

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí. Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:

  • Identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa
  • Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa atd.
  • Další osobní údaje potřebné pro účast v konkrétní marketingové akci (spotřebitelské soutěži): např. číslo bankovního účtu pro účely vyplacení výhry, soutěžní fotografie nebovideo, soutěžní účtenka, případně další obdobné údaje.Vaše osobní údaje získáváme výhradně od Vás, v rámci Vašeho dotazu na webových stránkách nebo v rámci Vaší dobrovolné účasti na marketingové akci (spotřebitelské soutěži), a to zpravidla vyplněním přihlášky do soutěže či vyplněním dotazníku.

Vaše osobní údaje získáváme výhradně od Vás, v rámci Vašeho dotazu na webových stránkách nebo v rámci Vaší dobrovolné účasti na marketingové akci (spotřebitelské soutěži), a to zpravidla vyplněním přihlášky do soutěže či vyplněním dotazníku.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění účelu můžeme v určitých případech Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, než pro které byly shromážděny. Týká se pořádání marketingových akcí (spotřebitelské soutěže), předání výhry, plnění našich právních povinností, našich oprávněných zájmů a marketingového využití osobních údajů a zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje uchováváme po nezbytnou dobu, abychom mohli vyřídit Vaše eventuální nároky, případně bránit naše práva a oprávněné zájmy (zejména po dobu promlčecích či prekluzivních lhůt).

Vaše osobní údaje zpracováváme jakožto správce osobních údajů. To znamená, že určujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, a stanovujeme prostředky jejich zpracování. Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů např. marketingové agentury realizující pro Savencii konkrétní akce, zasílatel výher, provozovatelé webových stránek atd. Se všemi zpracovateli jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů tak, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zaručena v maximální možné míře.

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech, případně v systémech našich zpracovatelů. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.Dále bychom Vás rádi informovali, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít právo na přístup, opravu a doplnění, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, ale také podat stížnost, vznést námitku. V případě uplatnění jakéhokoliv práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů). Aktualizované verze budou vždy k dispozici na těchto webových stránkách.

K poslední aktualizaci došlo dne: 01.07.2021